ЗАБРАНЕТО ЗА ТРАНСПОРТ ОД АМЕРИКА

Производи забранети за транспорт од Америка

Батерии

  • Батерии (поединечни батерии кои не се дел од уред – loose batteries)
  • Power bank – екстерни батерии
  • Батерии за лаптоп и телефон
  • Акумулатори
    Напомена: Дозволена е испорака на батерии во случај кога батеријата е составен дел на уредот (лаптоп, мобилен уред, таблет)

Животни и земјоделски производи

Запалливи материи

Монети, банкноти и поштенски марки

Храна и расиплива стока

Крзно, кожа или други животински органи

Коцкање, томбола, игри на среќа или тикети

Државни документи и државни униформи

Опасни материјали

Лекови

Медицинска и стоматолошка опрема

Лименки под притисок

Оружје или делови од оружје